Regulamin Mistrzostw Szkoły Podstawowej nr 5

im. ks. Fr. Olejniczaka w Gostyniu

we współzawodnictwie sportowym

o tytuł „Sportowca Roku”

I. Cele

Celem konkursu jest propagowanie sportu i rekreacji wśród młodzieży szkolnej oraz wyróżnienie uczniów, którzy wnieśli istotny wkład w sportowy dorobek szkoły.

II. Organizatorzy

Organizatorami są nauczyciele wychowania fizycznego.

III. Uczestnicy i kategorie

Współzawodnictwo obejmuje uczniów wszystkich klas począwszy od klasy IV. Tytuł „Sportowca Szkoły” przyznany zostanie osobno w kategorii dziewcząt i chłopców. Dodatkowo wyróżnionych zostanie pięciu kolejnych uczniów w każdej kategorii.

IV. Termin

Mistrzostwa przeprowadzone będą każdorazowo od września do czerwca danego roku szkolnego. Podsumowanie wyników i wręczenie nagród podczas Dnia Sportu Szkolnego lub zakończenia roku szkolnego.

V. Zasady wyłaniania „Sportowca Szkoły”

Uczniom przez cały rok szkolny przyznawane będą punkty, których      suma wyłoni zwycięzców.  

VI. Punktacja

1. Zawody sportowe:

Ranga zawodów

Punktacja za zajęte miejsce i udział

I

II

III

IV

V

VI

VII-X

Udział

Szkolne

9

8

7

5

4

3

2

1

Gminne

11

10

9

7

6

5

4

2

Powiatowe

13

12

11

9

8

7

6

3

Rejonowe

17

16

15

13

12

11

10

5

Wojewódzkie

35

30

25

23

22

21

20

10

Krajowe

50

45

40

36

34

32

30

20

 

2. Udział w sportowych zajęciach pozalekcyjnych Szkolnego Klubu Sportowego (75% obecności lub więcej) – 5 pkt.
3. Członkostwo w pozaszkolnych klubach sportowych – 5 pkt.
4. Ustanowienie rekordu szkoły – 20 pkt.
5. Aktywny udział w lekcja wychowania fizycznego. Uczeń zawsze przygotowany do lekcji (nie ma braków stroju)– 5 pkt. za każde półrocze.

VII.    Nagrody

Dla pierwszych 6 osób dyplomy i nagrody rzeczowe.

VIII. Postanowienia końcowe

Uczeń nie otrzymuje punktów za udział w zawodach jeśli w czasie ich trwania zachował się w sposób naruszający dobre imię szkoły, drużyny lub naruszył inne ogólnie przyjęte normy poprawnego zachowania.

Za szczególnie rażące, niegodne zachowanie uczeń może być całkowicie usunięty z konkursu (decyzję podejmuje organizator).

W przypadku równej liczby punktów mogą zostać przyznane dwa jednakowe miejsca.

Ranking najlepszych sportowców będzie przedstawiany i raz w miesiącu aktualizowany na stronie internetowej szkoły oraz gablotach szkolnych.

 

Nauczyciele wychowania fizycznego:

Damian Kabała

Edyta Radomska

Magdalena Gorwa-Miś

Łukasz Wabiński

Mikołaj Rogala


 

 

Dodatkowe informacje