Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 5 im. ks. Fr. Olejniczaka w Gostyniu


 

Regulamin korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Przedmiot Regulaminu

 1. Niniejszy „Regulamin korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych” zwany dalej „Regulaminem”, reguluje:

a)      zasady związane z wyposażeniem i zapewnieniem Uczniom dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych,

b)      tryb przyjęcia podręczników na stan Szkoły.

 1. Każdy uczeń powinien zaznajomić się z Regulaminem korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych.
 2. Udostępnianie materiałów bibliotecznych podlega rejestracji.

 

§2

Słowniczek

 

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

Szkoła – Podstawowa nr 5 im. ks. Fr. Olejniczaka w Gostyniu.

Biblioteka – biblioteka podręczników szkolnych funkcjonująca w ramach biblioteki szkolnej.

Uczeń – uczeń szkoły uprawniony do otrzymania darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych.

Podręcznik – podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego.

Materiał edukacyjny – materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.

Materiał ćwiczeniowy – materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwaleniu przez nich wiadomości i umiejętności.

Dotacja – dotacja celowa, o której mowa w art. 22 pkt 5 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2014r. poz. 811)

Rodzic – rodzic lub opiekun prawny ucznia.

Wychowawca klasy – wyznaczony przez Dyrektora Szkoły wychowawca danej klasy.

 

 

Rozdział II

ZADANIA BIBLIOTEKI PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

 1. Biblioteka podręczników szkolnych, zwana dalej Biblioteką, gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne
 2. Biblioteka nieodpłatnie:

- wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne, mając postać papierową, lub

- zapewnienie uczniom dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną,

i

- przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu i je udostępnia.

 1. Dołączona do podręcznika i materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika i materiałów edukacyjnych i należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością odkupienia nowego podręcznika lub materiału edukacyjnego.
 2. Czas otwarcia Biblioteki podany jest do wiadomości użytkownikom w informacji umieszczonej przy wejściu do Biblioteki, na korytarzach w gablocie informacyjnej oraz Internecie.

 

 

Rozdział III

PRZYJĘCIE PODRĘCZNIKÓW NA STAN SZKOŁY

 1. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe przekazane Szkole w ramach dotacji zostają przekazane a stan Biblioteki.
 2. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne stanowią własność Szkoły.
 3. Podręczniki, materiały edukacyjne użytkowane są przez okres minimum 3 lata.

 

Rozdział IV

 

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

 §1

Użytkownicy Biblioteki podręczników szkolnych

 

 1. Do wypożyczania podręczników, materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie Szkoły, którzy rozpoczęli naukę w danym roku szkolnym.

Użytkownicy Biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji.

 1. Uczniowie są rejestrowani na podstawie dostarczonych do Biblioteki list zgodnych z listą klasy zamieszczoną w dzienniku lekcyjnym.
 2. Rejestracja następuje najpóźniej do 15 września danego roku szkolnego.

 §2

Okres trwania wypożyczenia

 

 1. Wypożyczenie odbywa się na początku każdego roku szkolnego – najpóźniej do dnia 30 września danego roku szkolnego.
 2. Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy, termin ich zwrotu mija 20 czerwca danego roku szkolnego. Po tym terminie podręczniki i pomoce dydaktyczne mogą zostać na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) wypożyczone, jednak najpóźniej ostatniego dnia roboczego sierpnia oddane do Biblioteki.
 3. Szczegółowe zasady wypożyczania określa procedura, o której mowa w §3 Regulaminu.
 4. Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.
 5. Zwrot podręcznika warunkuje uzyskanie wpisu na karcie obiegowej, świadczącej o rozliczeniu się ucznia z biblioteką szkolną.

 

§3

Procedura wypożyczania podręczników

 1. Na początku roku szkolnego wychowawca klasy pobiera z Biblioteki podręczniki, materiały edukacyjne w liczbie równej liczbie uczniów swojej klasy.
 2. Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców, aby przed wypożyczeniem sprawdzili stan podręczników i materiałów edukacyjnych, a ewentualne uszkodzenia natychmiast zgłosili wychowawcy lub nauczycielowi w bibliotece.

 §4

Zmiana szkoły

 

 1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych rezygnuje z edukacji w danej szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki i materiały edukacyjne.
 2. W przypadku niemożliwości zwrotu otrzymanego podręcznika lub materiałów edukacyjnych zastosowanie ma rozdział V niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział V

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIANIE PODRĘCZNIKÓW

§1

Obowiązki Ucznia związane z wypożyczeniem

 

 1. Przez cały okres użytkowania podręczników Uczeń dba o właściwe i czyste obłożenie książki.
 2. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy ewentualnie wymiany okładki.
 3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.
 4. Dopuszcza się używanie ołówka w celu zaznaczenia (np. pracy domowej).
 5. Wraz z upływem terminu zwrotu (koniec roku szkolnego) Uczeń powinien uporządkować podręczniki, tj. powycierać wszystkie wpisy ołówkiem, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze itp.)

§2

Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika, materiałów edukacyjnych

 1. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zagniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystanie.
 2. Na żądanie Biblioteki użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, jest zobowiązany podręcznik naprawić.
 3. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.

 §3

Zakres odpowiedzialności

 

 1. Uczeń ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili wypożyczenia.
 2. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika lub materiału edukacyjnego Szkoła będzie żądać od rodziców ucznia zwrotu:

- nowego zakupionego podręcznika lub materiału edukacyjnego.

 1. Wartość uszkodzonego lub zniszczonego podręcznika, materiału edukacyjnego określa cena z wydawnictwa.

 §4

Zwrot podręczników

 

 1. W przypadku niezwrócenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych w terminie określonym w niniejszym Regulaminie szkoła może wystosować do rodziców ucznia pismo z żądaniem zwrotu podręczników.
 2. Wartość nieoddanych w terminie podręczników określa Dyrektor Szkoły.
 3. W przypadku braku zwrotu wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych szkoła może sprawę skierować na drogę postępowania sądowego.

 

Rozdział VI

INWENTARYZACJA

 

 1. Inwentaryzacja zasobów Biblioteki odbywa się raz w roku: po ich odbiorze od użytkowników danego roku szkolnego.
 2. Sprawozdanie przedstawiane jest Dyrektorowi Szkoły najpóźniej do dnia 30 czerwca celem uzupełnienia zasobów.

 

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
 2. Bibliotekarze zobowiązani są do udostępniania uczniom i rodzicom Regulaminu Biblioteki na każde ich życzenie.
 3. Sprawy sporne pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga Dyrektor Szkoły.
 4. Organ uprawniony do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły.
 5. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2017r.

 

 


 

 

 

 

Dodatkowe informacje