PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

NA TERENIE

Szkoły Podstawowej Nr 5
w Gostyniu

Aktualizacja na dzień 1 września 2021 r.

 

§ 1

Ogólne zasady organizacji pracy

 1. Szkoła Podstawowa Nr 5  w Gostyniu wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 2. Osoby z zewnątrz na terenie szkoły:
 • ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy;
 • w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego, osoby z zewnątrz są zobowiązane do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk;
 • do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;
 • osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko w części korytarza prowadzącej do sekretariatu lub księgowości szkolnej; w pozostałych częściach budynku tylko za zgodą dyrektora szkoły.
 1. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Po wejściu do budynku szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
 3. Dzieci do mycia rąk używają mydła i wody.
 4. Termometr do pomiaru temperatury znajduje się u higienistki szkolnej lub w razie jej nieobecności w sekretariacie szkoły.
 5. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do kosza wyposażonego w worek.
 6. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
 7. Sale, w których odbywają się zajęcia, są porządkowane i dezynfekowane po skończonych zajęciach.

Czytaj więcej: Procedury na dzień 1.09.20

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

NA TERENIE

Szkoły Podstawowej Nr 5
w Gostyniu

obowiązujące dla Klubów sportowych, Stowarzyszeń

oraz innych grup korzystających z hali sportowej

 

§ 1

Ogólne zasady organizacji pracy

 1. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gostyniu wznawia funkcjonowanie wynajmu hali sportowej z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 2. Wynajmujące salę sportową zgodnie z wcześniej złożonym wnioskiem: kluby sportowe, stowarzyszenia sportowe, organizacje pozarządowe oraz grupy niezrzeszone dalej zwane wynajmującymi zobowiązane są do przestrzegania niniejszego dokumentu.
 3. Wynajmujący, którzy nie będą stosować się do procedur poniosą konsekwencję zerwania wcześniej podpisanej umowy.
 4. Procedury mogą ulec zmianie, gdy ulegną zmianie wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

§ 2

Organizacja zajęć sportowych w ssali sportowej

przez wynajmujących

 1. Na zajęcia może uczęszczać osoba bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Na zajęcia uczestnicy przybywają nie wcześniej niż 10 minut przed zaplanowaną godziną rozpoczęcia określoną przez prowadzących.
 3. Uczestniczący wraz z prowadzącym wchodzą na salę sportową określonym wejściem.
 4. Przy wejściu znajduje się szatnia do pozostawienia obuwia sportowego oraz kurtek.
 5. Zaleca się by uczestnik był już w stroju sportowym na przed wejściem a salę sportową.
 6. Szkoła udostępnia jedną wskazaną toaletę dla uczestników.
 7. Szkoła nie udostępnia natrysków.
 8. Szkoła nie zapewnia miejsca na przechowywanie sprzętu sportowego.
 9. Rodzice/ opiekunowie odprowadzają uczestników tylko do bramy szkoły, gdzie opiekę nad nimi przejmują prowadzący zajęcia.
 10. W wyjątkowych sytuacjach, gdy uczestnik zajęć ma poniżej 8 lat, rodzic/opiekun może podprowadzić dziecko pod salę sportową.
 11. Rodzic/ opiekun nie wchodzi do budynku sali sportowej.
 12. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u uczestnika objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, informuje o tym niezwłocznie prowadzącego zajęcia.
 13. Ze względu na wąskie korytarze zaleca się, aby uczestnik i prowadzący wchodząc do budynku szkoły zasłaniał usta i nos maseczką, którą zdejmuje dopiero po wejściu do sali sportowej.
 14. Obowiązują ogólne zasady higieny: ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 15. Zaleca się, aby po zakończonych zajęciach, przechodząc przez korytarze, prowadzący i uczestnik zasłaniali usta i nos maseczką.
 16. Uczestnicy wchodząc do budynku szkoły dezynfekują ręce.
 17. Za dezynfekcję uczestników odpowiedzialny jest wynajmujący.

 

§ 3

Postanowienia końcowe

 1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
 2. Procedura może być modyfikowana.
 3. Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły, przesłana jako wiadomość do wszystkich wynajmujących.
 4. Niniejszy dokument stanowi załącznik do umowy.
 5. Wynajmujący zobowiązany jest do podpisania umowy wraz z niniejszym dokumentem.
 6. Pracownicy obsługi zostaną zapoznani z w/w procedurą.
 7. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.

 

 


 

 

UWAGA!

RODZICE i UCZNIOWIE

KLAS ÓSMYCH

 

Poniżej zamieszczone zostały dokumenty związane z nadchodzącym egzaminem ósmoklasisty, który odbędzie się według wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w dniach 16-18 czerwca. Prosimy o zapoznanie się z procedurami.

>>PROCEDURY<<

>>OŚWIADCZENIE<<

Dodatkowo, drodzy ósmoklasiści, możecie zapoznać się z terminami postępowania rekrutacyjnego, a także terminami składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych.

>>TERMINY<<

 


 

 

Drodzy Rodzice!!!

 

Zamieszczamy dokumenty dotyczące zgłaszania dziecka do szkoły w okresie pandemii COVID-19. Ponieważ uruchamianie kolejnych oddziałów odbywać się będzie w cyklu tygodniowym  (od poniedziałku) dlatego należy zgłaszać  dzieci do środy,  w tygodniu poprzedzającym przyjście dziecka do szkoły.

ZAPOZNAJ SIĘ Z PROCEDURAMI

 >>BEZPIECZEŃSTWA<<

>>ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH<<

>>PODEJRZENIA WYSTĄPIENIA CHOROBY<<

>>KONSULTACJE<<

>>BIBLIOTEKA<<

 

>>POBIERZ ZGŁOSZENIE DZIECKA KLAS 1-3<<

>>POBIERZ ZGODĘ UCZNIA NA KONSULTACJE<<

>>ZGODA NA REWALIDACJE<<

Dziecko należy zgłaszać telefonicznie u dyrektora szkoły

oraz wypełnione zgłoszenie prosimy przesłać na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 

Dodatkowe informacje