• Drukuj

 

Gostyń 18 kwietnia 2019 roku

230.1.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

            Na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 z późniejszymi zmianami), zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi.

 1.      Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 5 im. ks. Franciszka Olejniczaka w Gostyniu w ramach projektu pn.: „Moja wiedza – moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”.

 2.      Zamówienie składa się z następujących części:

a)      część I: zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć języka angielskiego;

b)      część II: zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć kółka plastyczno-artystycznego;

c)      część III: zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć kółka fotograficznego;

d)      część IV: zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć kółka gier planszowych;

e)      część V: zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

f)       część VI: wyposażenie pracowni przyrodniczych;

 

 3.      Termin składania ofert: do 3 maja 2019 roku

 4.      Termin realizacji zamówienia: do 31 maja 2019 roku

 5.      Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena brutto – 100%.

 6.      Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 7.      Warunki udziału w postępowaniu: bezpłatny transport do siedziby szkoły.

 8.      Forma składania ofert - na załączonym formularzu:

a)      osobiście pod adresem: Szkoła Podstawowa Nr 5 im. ks. Franciszka Olejniczaka w Gostyniu, ul. Graniczna 1, 63 - 800 Gostyń

b)      przesyłką pocztową pod adresem: jak wyżej,

c)      w formie elektronicznej (skanem) pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

9.      Ogłoszenie wyników postępowania:

a)      do 10 maja 2019 r.

b)      sposób poinformowania o wyborze najkorzystniejszej oferty: mail do oferentów z wynikami zapytania ofertowego.

 10.  Sposób obliczenia ceny, przygotowania oferty:

a)      w ofercie należy podać cenę netto zamówienia, stawkę/kwotę podatku (VAT) i cenę brutto zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

b)      cena oferty brutto winna być określona cyframi i słownie,

c)      ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej (wg załączonego wzoru),

d)      ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej: nazwa i adres zamawiającego,

e)      nazwa i adres oferenta oraz napis „ Zapytanie ofertowe zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Ks. Franciszka Olejniczaka w Gostyniu w zakresie część ……”.

 11.  Osoba do kontaktu:

Katarzyna Smektała

tel. 65 572 32 16,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

POBIERZ

>>Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia <<